banner-clouds

Gebruiksvoorwaarden voor website

1) GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WEBSITE

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) bevat de gebruiksvoorwaarden voor website waaronder u onze website www.prioritypass.com (onze site) mag gebruiken, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden voor website zorgvuldig door voordat u de site gebruikt. Door onze site te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden voor website en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden voor website, dient u onze site niet te gebruiken.

Door deze website te openen, gaat u akkoord met het volgende:

a) Dat u de inhoud ervan uitsluitend voor uw eigen privégebruik oproept.
b) Dat u zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van deze website.
c) Dat u alle redelijke instructies zult naleven die wij u geven met betrekking tot deze website.
d) Dat u deze website niet zult gebruiken om informatie of gegevens in strijd met de wet- of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot wet- of regelgeving inzake financiële services, het witwassen van geld of antiterrorisme) te distribueren.

U bent verantwoordelijk voor alle telecommunicatiekosten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

2) INFORMATIE OVER ONS

www.prioritypass.com is een site die door Priority Pass Ltd ('we'/'wij') wordt beheerd.  Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 2728518 en onze maatschappelijke zetel bevindt zich te 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk.  

3) TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor de service die we op onze site bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde gedeelten van onze site of onze volledige site beperken.

Wanneer u identificatiecode, wachtwoord of andere vorm van informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of van ons ontvangt, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet openbaren aan een derde partij. We hebben het recht om gebruikers-id's of wachtwoorden te allen tijde uit te schakelen, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, indien u naar onze mening de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden voor website niet hebt nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor toegang tot onze site.  U bent er ook verantwoordelijk voor om te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij deze naleven.

4) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij (of onze leveranciers of derden die ons toestemming hebben gegeven om hun materiaal op deze website te reproduceren) zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd.  Deze werken zijn beschermd onder de auteurswet en wereldwijde verdragen.  Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie printen, of uittreksel hiervan downloaden, van pagina(s) van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het materiaal dat gepost wordt op onze website.

U mag de gedrukte of digitale kopieën van het materiaal dat u op welke manier dan ook hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken die van hun bijbehorende tekst zijn gescheiden.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van het materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt verkregen (inclusief betaling door u van relevante licentievergoeding) van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden voor website, wordt uw recht om deze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar ons goeddunken, eventuele kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen.

5) DOOR U VERSTREKT MATERIAAL

U stemt ermee in ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u naar deze website verzendt of op deze website uploadt (inclusief maar niet beperkt tot e-mails, tekst, afbeeldingen, stille of bewegende beelden, of reacties op enquêtes op deze website) (Uw Materiaal) wettig, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is, voldoet aan alle wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of derden, niet lasterlijk, onbetrouwbaar of misleidend of anderszins bezwaarlijk is en vrij is van virussen, infecties of wormen.

U bent volledig verantwoordelijk voor Uw materiaal. Als we vinden dat we door een deel van Uw Materiaal risico lopen op vorderingen of klachten van derden, kunnen wij uw toegang tot een deel van deze website of de volledige website blokkeren, of een deel van of al Uw Materiaal verwijderen. In dit opzicht moet u ons alle redelijke hulp verstrekken.

U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken om goederen of diensten te adverteren of te verkopen aan andere gebruikers van deze website. U gaat ermee akkoord geen informatie of persoonlijke gegevens over een derde partij te publiceren.

6) VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en ander materiaal dat op onze site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen.  Wij wijzen derhalve elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand die voortkomt uit enig vertrouwen dat in dergelijke materialen wordt gesteld door bezoekers van onze Website, of door personen die worden geïnformeerd over inhoud daarvan.

7) ONZE SITE WORDT REGELMATIG GEWIJZIGD

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site blokkeren of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

8) ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen niet garanderen dat deze website volgens uw verwachtingen, of ononderbroken of foutloos zal werken. Wij zijn niet verplicht om deze website bij te werken, maar we kunnen dit van tijd tot tijd doen en we behouden ons het recht voor om te allen tijde de website te wijzigen, de toegang tot de website te beperken of deze website te sluiten.

Via deze website kunt u toegang krijgen tot websites die door anderen worden beheerd. Wij bevelen deze andere websites niet aan en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud, of voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van dergelijke websites, inclusief, maar niet beperkt tot schade of verlies voortvloeiende uit het gebruik van documenten of andere informatie die op deze websites wordt gevonden. Wij controleren of onderhouden deze links niet. Lees alle auteursrechtelijke of juridische kennisgevingen op elke site voordat u elementen downloadt of afdrukt om er zeker van te zijn dat het is toegestaan om dit te doen onder de auteursrechtelijke en wettelijke kennisgevingen of gebruiksvoorwaarden voor website van de site van deze derden.

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt voorzien zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, de andere leden van onze ondernemingsgroep en aan ons gerelateerde derde partijen hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

a) Alle condities, garanties en andere voorwaarden die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden uit hoofde van enige toepasselijke wet- of regelgeving.
b) Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of als gevolg van het gebruik van onze website, websites gekoppeld aan onze website en al het materiaal dat hierop is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot:
c) verlies van inkomsten of opbrengsten;
d) zakelijke verliezen;
e) verlies van winsten of overeenkomsten;
f) verlies van verwachte besparingen;
g) verlies van gegevens;
h) verlies van goodwill;
i) verspilde beheer- of kantoortijd; en
j) voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is ontstaan door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar was, mits deze voorwaarde geen vorderingen voor verlies of schade aan uw tastbare eigendom voorkomt of enige andere vorderingen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van of verlies aan apparatuur of software veroorzaakt door virussen, defecten of storingen in de verbinding bij de toegang tot of het gebruik van deze website, de inhoud ervan of Uw Materiaal.

Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel, voortkomend uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke of verkeerde voorstelling van fundamentele kwesties, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijk recht.

9) INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybericht. Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met het verwerken hiervan en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn. 

10) VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U mag geen onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot deze site, de server waarop onze site is opgeslagen of andere servers, computers of databases die aan onze site zijn gekoppeld. U mag onze site niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial-of-Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service).

Door schending van deze voorwaarde pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen alle dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde autoriteiten en wij zullen met de betreffende autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om onze site te gebruiken, onmiddellijk beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van materiaal dat geplaatst is op deze website of een website die eraan is gekoppeld.

11) LINKS NAAR ONZE WEBSITE

U mag een link naar onze startpagina plaatsen, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettige manier doet die onze reputatie niet schaadt of hier geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds suggereert.

U mag geen link aanmaken vanaf een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet geframed zijn op een andere site. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Als u materiaal op onze site wilt gebruiken op een manier die hierboven niet is vermeld, stuurt u uw aanvraag naar de Group General Counsel, The Collinson Group Ltd, 3 More London Riverside, Londen SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk.

12) LINKS OP ONZE SITE

Waar onze site links bevat naar andere sites en resources die door derden worden voorzien, zijn deze links louter ter informatie bedoeld.  Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van zulke websites of hulpmiddelen en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade dat hieruit kan voortvloeien.

13) COOKIES

Klik hier om onze cookieverklaring te lezen.

14) BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid over vorderingen die voortkomen uit of verband houden met een bezoek aan onze website. Deze gebruiksvoorwaarden voor website en eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de wetten van Engeland en Wales en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

15) ALGEMENE BEPALINGEN

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden voor website of van een ander gedeelte van wettelijke kennisgevingen onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt in een jurisdictie, heeft dat geen invloed op:

a) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in andere jurisdicties van deze of andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden voor website of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen; of b) of de legaliteit, geldigheid of uitvoerbaarheid in andere jurisdicties van deze of een andere voorwaarde van de gebruiksvoorwaarden voor website of van een andere sectie van een juridisch document.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden voor website mag worden opgevat als het aangaan van een partnerschap tussen u en ons, noch wordt u of worden wij als agent van de andere partij opgevat om welke reden dan ook.

Een persoon die geen partij is in deze Gebruiksvoorwaarden voor website mag geen van de bepalingen afdwingen onder de Contracts (Right of Third Parties) Act 1999.

Indien u of wij er niet in slagen een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden voor website af te dwingen of indien een bepaling door de ander wordt geschonden of de ander bij het uitvoeren van een bepaling in gebreke blijft, mag dit niet worden opgevat als verklaring van afstand en dit voorkomt niet dat wij of u vervolgens die bepaling afdwingen of optreden tegen dergelijke schending of een volgende schending van de bepaling door de andere partij of bij het in gebreke blijven van de andere partij bij de uitvoering van die bepaling.

16) HANDELSMERKEN

Alle bedrijfs-, product- of servicenamen waarnaar op deze website wordt verwezen, worden alleen gebruikt ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De Priority Pass-handelsmerken mogen alleen worden gebruikt met onze toestemming en na toekenning van een licentie door ons.

17) VARIATIES

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden voor website te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. Wij verwachten dat u deze pagina van tijd tot tijd bekijkt om op de hoogte te blijven van wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden voor website kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd. Elke wijziging of aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden voor website is geldig zodra deze op de site wordt geplaatst.

18) VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt niet-persoonlijke informatie of materiaal dat naar ons wordt verstuurd, niet als vertrouwelijk beschouwd. Door ons niet-persoonlijke informatie of niet-persoonlijk materiaal te sturen verleent u ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije eeuwigdurende licentie tot gebruik, reproductie, vertoning, uitvoering, wijziging, verzending en distributie van dergelijk materiaal of dergelijke informatie, en u stemt er tevens mee in dat ieder concept, idee, knowhow of techniek dat u stuurt vrij te gebruiken is. Echter wij zullen niet uw naam vrijgeven of anderszins het feit dat u deze materialen of andere informatie heeft ingestuurd, behalve wanneer: (a) u ons toestemming geeft dit te doen; (b) wij u eerst op de hoogte brengen dat de materialen en andere informatie die u ingezonden heeft naar een bepaald onderdeel van de website gepubliceerd zal worden of anderszins gebruikt met uw naam daarop; of (c) we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

19) ZORGEN VAN UW KANT

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met datacontroller@prioritypass.com of schrijven naar Data Controller, Priority Pass, PO Box 815, Haywards Heath, RH16 9LR, Verenigd Koninkrijk.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.